ဖွဲ့စည်းပုံ

IWT Organization

(၁.၃.၂၀၂၁)ရက်နေ့ရှိ ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

အကြောင်းအရာ ဖွဲ့စည်းပုံ ခန့်ပြီး
အရာထမ်း ၂၇၃ ၁၉၉
အမှုထမ်း ၁၀၆၆၆ ၁၉၄၄
စုစုပေါင်း ၁၀၉၃၉ ၂၀၆၃