ဖွဲ့စည်းပုံ

IWT Organization

(၁.၆.၂၀၂၃)ရက်နေ့ရှိ ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

အကြောင်းအရာ ဖွဲ့စည်းပုံ ခန့်ပြီး
အရာထမ်း ၂၇၃ ၁၂၈
အမှုထမ်း ၁၀၆၆၆ ၁၇၀၄
စုစုပေါင်း ၁၀၉၃၉ ၁၈၃၂