မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ

စဉ်

ရေယာဉ်လမ်း

မိုင်

ခုတ်မောင်းပုံ

အသုံးပြု ရေယာဉ်

ဆိုက်ကပ်/ ထွက်ခွာ တံတား

ထွက်ချိန်

ခရီး အဆုံးသို့ ခန်မှန်း ရောက်ချိန်

ခရီးအဆုံးမှ ထွက်ချိန်

ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

အဆန် ရက်

အစုန် ရက်

၁။

ရန်ကုန်-ဒလ

တစ်နေ့ ( ၄၂)ခေါက်

ချယ်ရီ-၁/၂/၃

ပန်းဆိုးတန်း

 

 

 

 

 

 

၂။

ဝါးတန်း-ဒလ(ယာဉ်)

တစ်နေ့ (၁၂)ခေါက် 

ရိုရို

ဝါးတန်း-ဒလ

 

 

 

 

 

 

၃။

ရန်ကုန်-ခနောင်တို

တစ်နေ့ (၁)ခေါက်

တီ/အက်စ်/ဗလ

လမ်းသစ်

 

 

 

 

 

 

၄။

လပွတ္တလုပ်-ရေပေါ်ကြီး

တစ်နေ့ (၂)ခေါက်

ဇက်-၁၁၀

လပွတ္တလုပ်

 

 

 

 

 

 

၅။

ရန်ကုန်-ကျုံမငေး

၁၁၈

တစ်ပတ် (၁)ခေါက်(စနေ)

တီ/အက်စ်

ကိုင်းတန်း-၂

၁၆:ဝ၀

၁၅:၀၀

၁၈:၀၀

၁၃:ဝ၀

၆။

ကျုံသွပ်-ဇီးဖြူချောင်း

၀.၁

တစ်နေ့(၁၀)ခေါက်

တီ/အက်စ်

ကျုံသွပ်

 

 

 

 

 

 

၇။

ရန်ကုန်မြစ်တွင်း (အပျော်စီး)

 

 

တေဇ/တိုးပွား

 

 

 

 

 

 

 

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ပြေးဆွဲသည့်အချိန်စာရင်း

စဉ်

ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

ဒလဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

၀၅:၃၀

၀၆:၀၀

၀၆:၀၀

၀၆:၂၀

၀၆:၂၀

၀၆:၄၀

၀၆:၄၀

၀၇:၀၀

၀၇:၀၀

၀၇:၂၀

၀၇:၂၀

၀၇:၄၀

၀၇:၄၀

၀၈:၀၀

၀၈:၀၀

၀၈:၂၀

၀၈:၂၀

၀၈:၄၀

၁၀

၀၈:၄၀

၀၉:၀၀

၁၁

၀၉:၀၀

၀၉:၂၀

၁၂

၀၉:၂၀

၀၉:၄၀

၁၃

၀၉:၄၀

၁၀:၀၀

၁၄

၁၀:၀၀

၁၀:၂၀

၁၅

၁၀:၂၀

၁၀:၄၀

၁၆

၁၀:၄၀

၁၁:၀၀

၁၇

၁၁:၀၀

၁၁:၂၀

၁၈

၁၁:၂၀

၁၁:၄၀

၁၉

၁၁:၄၀

၁၂:၀၀

၂၀

၁၂:၀၀

၁၂:၂၀

၂၁

၁၂:၂၀

၁၂:၄၀

၂၂

၁၂:၄၀

၁၃:၀၀

၂၃

၁၃:၀၀

၁၃:၂၀

၂၄

၁၃:၂၀

၁၃:၄၀

၂၅

၁၃:၄၀

၁၄:၀၀

၂၆

၁၄:၀၀

၁၄:၂၀

၂၇

၁၄:၂၀

၁၄:၄၀

၂၈

၁၄:၄၀

၁၅:၀၀

၂၉

၁၅:၀၀

၁၅:၂၀

၃၀

၁၅:၂၀

၁၅:၄၀

၃၁

၁၅:၄၀

၁၆:၀၀

၃၂

၁၆:၀၀

၁၆:၂၀

၃၃

၁၆:၂၀

၁၆:၄၀

၃၄

၁၆:၄၀

၁၇:၀၀

၃၅

၁၇:၀၀

၁၇:၂၀

၃၆

၁၇:၂၀

၁၇:၄၀

၃၇

၁၇:၄၀

၁၈:၀၀

၃၈

၁၈:၀၀

၁၈:၂၀

၃၉

၁၈:၂၀

၁၈:၄၀

၄၀

၁၈:၄၀

၁၉:၀၀

၄၁

၁၉:၀၀

၁၉:၃၀

၄၂

၁၉:၃၀

၂၀:၀၀

 

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ဝါးတန်း-ဒလ(ယာဉ်ကူးတို့) ပြေးဆွဲသည့်အချိန်စာရင်း

စဉ်

ဒလဇက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

ဝါးတန်း ဇက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

၀၆:၃၀

၀၇:၃၀

၀၈:၀၀

၀၉:၀၀

၀၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၃:၃၀

၁၄:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၁၅:၀၀

၁၅:၃၀

၁၆:၃၀

၁၀

၁၇:၀၀

၁၇:၀၀

၁၁

၁၈:၀၀

၁၈:၀၀

၁၂

၁၈:၄၅

၁၈:၄၅

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ရန်ကုန် - ခနောင်တို ခရီးလမ်း အား ယာယီပိတ်ထားပါသည်။