ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • နိုင်ငံတော်အတွင်း ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် ခြင်း နှင့် ဤဥပဒေအရ အခြားဆက်စပ်သည့် ရေယာဉ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေယာဉ်၊ ရေယာဉ် ဝန်ထမ်းများ၊ ခရီးသည်များနှင့် ကုန်စည်များဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းပြီး လုံခြုံမှုရှိရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု မရှိစေရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသော မြစ်ကြောင်းများနှင့် မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်တွင် ရေယာဉ်များဖြင့် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • သင်္ဘောကျင်းများနှင့် ရေယာဉ် တည်ဆောက် ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ နှင့် စက်သုံးဆီများ ဝယ်ယူ ဖြည့်တင်းခြင်း၊
 • အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အဖွဲ့ အစည်းပိုင် ရေယာဉ်များကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရေယာဉ်အသစ် တည်ဆောက် ရောင်းချခြင်း နှင့် အခြားလုပ်ငန်းများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အစိုးရအဖွဲ့က ဖြစ်စေ၊ တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ ပေးအပ်သော ပြည်တွင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက် အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီး ဌာနက အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ဘဏ္ဍာငွေများကို လေလွင့်၊ ဆုံးရှုံး၊ ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးမှု မရှိစေရန်  ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
 • ဝင်ငွေနှင့် အကျိုးအမြတ် တိုးပွားစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ် များကို အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ပြည်တွင်း ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး၏ရရန်ရှိသည့် ငွေကြေးများကို တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့် အညီ အရကောက်ခံ၍ ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေ စာရင်းသို့ ပေးသွင်းခြင်း၊
 • ငွေကြေး သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနှင့်အညီ စီမံ ခန့်ခွဲခြင်း။