ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်/သာမန်အသုံးစရိတ်(မြန်မာကျပ်ငွေ)တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရန် ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း။
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌တန်(၁၅၀၀) ကုန်တင်တွဲ(၂)စီး တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြု ရန်  လိုအပ်သော Achor Windlass (Motor Drive) (1) Set ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ Hight Future Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တွန်းရေယာဉ်သစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်  လိုအပ်သော Achor Windlass (Engine Drive) (2) Set ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ Royal Water World Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း တွင် အသုံးပြုရန်  လိုအပ်သော Generating Set (20 KVA) (၂၀) စုံ ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ MTZ Co., Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌တွန်းရေယာဉ်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တန်(၁၅၀၀)ကုန်တင် တွဲ(၂)စီး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်  လိုအပ် သော M.S Pipe(8”x10”x12”) (၂၄၀)မီတာကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ The NAVSYS Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော 10 Ton Forklift (Japan) (၂) စီး ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ Winning Way Co., Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌တွန်းရေယာဉ်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စက်ကိရိယာ တန်ဆာ ပလာများ ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်  လိုအပ်သော Nissan RH-10 & D-300 Gear Box(4)Set ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ Lucky Winner Brothers Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော Battery & Acid (150)AH (၄၀)လုံး ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ Universal Tractor Co., Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌တွန်းရေယာဉ်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တန်(၁၅၀၀)ကုန်တင် တွဲ(၂)စီး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်  လိုအပ် သော M.S Electrode(J-38-12)(၃၆)တန် ကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ Lucky Winner Brother Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌တွန်းရေယာဉ်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တန်(၁၅၀၀)ကုန်တင် တွဲ(၂)စီး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်  လိုအပ် သော H.Beam(6”x3”) (8”x4”) (၂၈၀၀)မီတာ ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ ဦးသမာဓိအင်တာရှင်နယ်ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ်(တိုက်ရိုက်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်းခွင့်ပြုငွေ)ဖြင့် ရေယာဉ်ပြင်လုပ်ငန်းများနှင့်ရေယာဉ်များတွင်လဲလှယ်တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သော Battery & Acid (200)AH (20)လုံး ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူရာ MTK Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင် ကြောင်း ကြေညာ အပ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌ရေယာဉ်သစ်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရေယာဉ်ဟောင်းများ အကြီးစားပြင်ဆင်ရေးတွင်အသုံးပြုရန်  လိုအပ်သော M.S Plate (ASTM A-36) (၁၄၂၉.၅)တန်ကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ MANSA Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သာမန် အသုံး စရိတ်ဖြင့် စစ်တွေ အခြေပြု ရေယာဉ်များ အတွက် ဒီဇယ်ဆီ (၁၈၀၀၀) ဂါလန်ကို ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ရာ Petro & Trans Co., Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း။
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သာမန်အသုံး စရိတ်ဖြင့် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အင်ဂျင်ဝိုင် (SAE-40) (၂၅)ပေပါနှင့် ဂီယာဆီ(IGO-68)(၅) ပေပါကို ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူရာ TUNN STAR Co.,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌ရေယာဉ်သစ်များ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေယာဉ်ဟောင်းများ အကြီးစားပြင်ဆင်ရေးတွင်အသုံးပြုရန်  လိုအပ်သော M.S Angle & Bar (၁၉၆.၂၅)တန် ကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ ဦးသမာဓိ အင်တာရှင်နယ်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သာမန်/ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်(မြန်မာကျပ်ငွေ)တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း  အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ(ဒီဇယ်ဆီ) များနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသသုံး “Landing Craft” ရေယာဉ်သစ် တည်ဆောက်ရေးတွင် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သာမန်/ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (၄) မျိုးကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူရန် အပြိုင် ဈေးနှုန်းလွှာခေါ်ယူခြင်း
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စတုထ္တသုံးလပတ်အတွင်း ရန်ကုန်အခြေပြုနှင့် နယ်ဌာနခွဲများတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း 
 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း ရန်ကုန်အခြေပြုတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာခေါ်ယူခြင်း