ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ရေကြောင်းဌာနလက်အောက်ရှိ ရေယာဉ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရေယာဉ်အုပ်-၅ လစာနှုန်းကျပ် (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) ရာထူးနေရာ ဝန်ထမ်း (၁၀)ဦးခန့်ထားရန်အတွက် အလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။      ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ရေကြောင်းဌာနလက်အောက်ရှိ ရေယာဉ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရေယာဉ်အုပ်-၅ လစာနှုန်းကျပ် (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) ရာထူး နေရာ ဝန်ထမ်း (၁၀)ဦး ခန့်ထားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။       လျှောက်ထားသူသည်-

(က)    ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

( ခ )   တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို သိပ္ပံ(သို့မဟုတ်)ဝိပ္ပံ ဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင် ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

( ဂ )   အိမ်ထောင်မရှိသူ(အမျိုးသား) (၃၁.၁၂.၂၀၁၉)နေ့တွင် အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး (၂၅)နှစ်ထက် မကြီးသူဖြစ်ရမည်။

(ဃ)    ရေကူးတတ်ရမည်။

( င )   ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး မျက်စိအနီး/အဝေး ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

( စ )   ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းခံရလျှင် ဌာနတွင် အနည်းဆုံး(၁၀)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ (စာချုပ် ချုပ်ဆိုရမည်။)

(ဆ)    နေရာဒေသမရွေး သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

( ဇ )   အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူပါရှိရမည်။

၃။      ရေယာဉ်အုပ်-၅ ရာထူးဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်း ခံရသူများသည် အောက်ပါ အခွင့်အလမ်းများ ရရှိမည်ဖြစ်သည်-

(က)    စတင်ခန့်ထားသည့် နေ့မှစ၍ သင်္ဘောသားရာထူး လစာနှုန်းကျပ် (၁၄၄၀၀၀- ၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)ဖြင့်ခံစားခွင့်ရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ် တွင် သင်တန်း (၆)လ တက်ရောက်ပြီးက ရေယာဉ်အုပ်-၅ ရာထူး လစာနှုန်း ကျပ် (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀- ၁၇၂၀၀၀)ခံစားခွင့်ရမည်။(သင်တန်းကြေးကျသင့်ငွေကို ဌာနမှ ကျခံပေးမည်။)

( ခ )  လုပ်သက် (၂)နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီး ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွားရေယာဉ်အုပ် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်(တတိယတန်း) ဖြေဆိုအောင်မြင် ပြီးလျှင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကျေနပ်မှုရှိပါက ရေယာဉ်အုပ်-၃ ရာထူး လစာနှုန်းကျပ် (၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) သို့ တိုးမြှင့်ခြင်းခံရမည်။

( ဂ )   ရေယာဉ်အုပ်-၃ရာထူးတွင်လုပ်သက်(၂)နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီး ပြည်တွင်းရေကြောင်း သွား ရေယာဉ်အုပ် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် (ဒုတိယတန်း) ဖြေဆို အောင်မြင်ပြီး လျှင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါက ရေယာဉ်အုပ်(၂) ရာထူး လစာနှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀- ၂၀၀၀- ၂၂၆၀၀၀)သို့ တိုးမြှင့်ခြင်းခံရမည်။

(ဃ)  ရေယာဉ်အုပ်-၂ ရာထူးတွင်လုပ်သက်(၂)နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးပြည်တွင်းရေကြောင်း သွား ရေယာဉ်အုပ် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် (ပထမတန်း) ဖြေဆို အောင်မြင်ပြီးလျှင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကျေနပ်ဖွယ်ရှိပါက ရေယာဉ်အုပ်(၁) ရာထူး လစာနှုန်း ကျပ် (၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၄၄၀၀၀)သို့ တိုးမြှင့်ခြင်းခံရမည်။

( င )   ရေယာဉ်အုပ်(၁) ရာထူးမှ လုပ်သက် (၃)နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးလျှင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကျေနပ်ဖွယ်ရှိပါက ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ အဆင့်ဖြစ်သော ရေယာဉ်အရာရှိ (ရေယာဉ်စု) လစာနှုန်းကျပ် (၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ရာထူးတိုး စာမေးပွဲ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုနိုင်သည်။

၇။      လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် လျှောက်လွှာများအား ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမှတ်(၅၀) ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ရေကြောင်းဌာနတွင်လည်းကောင်း၊ မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ မော်လမြိုင်၊ စစ်တွေမြို့များရှိ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ရေကြောင်း ဌာနခွဲ ရုံးများတွင်လည်းကောင်း၊ သတင်းစာကြော်ငြာပါသည့် နေ့မှစ၍ ထုတ်ယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာတင်ရမည့် နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာ ကြော်ငြာပါရှိသည့် ရက်နေ့မှစ၍ (၁၅)ရက် အတွင်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ကျပြီးမှ ရောက်ရှိလာသော လျှောက်လွှာများအား လက်ခံစဉ်းစား မည်မဟုတ်ပါ။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ရုံးချုပ်၊ ရေကြောင်းဌာနတွင်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းအမှတ် (၀၁-၃၈၀၇၆၃) တွင်လည်းကောင်း၊ အထက်ဖော်ပြပါ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ဌာနခွဲများတွင်လည်းကောင်း ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။