မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ

စဉ်

ရေယာဉ်လမ်း

မိုင်

ခုတ်မောင်းပုံ

အသုံးပြု ရေယာဉ်

ဆိုက်ကပ်/ ထွက်ခွာ တံတား

ထွက်ချိန်

ခရီး အဆုံးသို့ ခန်မှန်း ရောက်ချိန်

ခရီးအဆုံးမှ ထွက်ချိန်

ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

အဆန် ရက်

အစုန် ရက်

၁။

ရန်ကုန်-ဒလ

တစ်နေ့ (၄၆)ခေါက်

ချယ်ရီ-၁/၂/၃

ပန်းဆိုးတန်း

 

 

 

 

 

 

၂။

ဝါးတန်း-ဒလ(ယာဉ်)

တစ်နေ့ (၁၅)ခေါက် 

ရိုရို

ဝါးတန်း-ဒလ

 

 

 

 

 

 

၃။

ရန်ကုန်-ခနောင်တို

တစ်နေ့ (၆)ခေါက် (နွေ၄ခေါက်)

တီ/အက်စ်/ဗလ

လမ်းသစ်

 

 

 

 

 

 

၄။

လပွတ္တလုပ်-ရေပေါ်ကြီး

တစ်နေ့ (၂)ခေါက်

ဇက်-၁၁၀

လပွတ္တလုပ်

 

 

 

 

 

 

၅။

ကညင်ကိုင်း-ကံ့ကော်ကုန်း (ပင်လယ်လေး)

တစ်နေ့ (၁၂)ခေါက်

ဇက်-၁၁၁

 

 

 

 

 

 

 

၆။

ဝါးခယ်မ-ထော်ကနွတ်

တစ်နေ့ (၁၂)ခေါက်

ဇက်-၁၀၇/ဇက်-၁၀၂

 

 

 

 

 

 

 

၇။

ရွှေလောင်း-မြေနုတံတား

တစ်နေ့ (၁၀)ခေါက်

ရေနယား-၁/၂

 

 

 

 

 

 

 

၈။

ရန်ကုန်-ကျုံမငေး

၁၁၈

တစ်ပတ် (၁)ခေါက်(နေ)

တီ/အက်စ်

ကိုင်းတန်း-၂

၁၆:ဝ၀

၁၅:၀၀

၁၈:၀၀

၁၃:ဝ၀

၉။

ရန်ကုန်-ကြာကန်

၁၆၈

တစ်ပတ် (၁)ခေါက်(ဂါ)

တီ/အက်စ်

ဘုန်းကြီးလမ်း-၁

၁၄:ဝ၀

၁၀:၀၀

ဝ၈:ဝ၀

၁၀:ဝ၀

၁၀။

ရန်ကုန်မြစ်တွင်း (အပျော်စီး)

 

 

တေဇ/တိုးပွား

 

 

 

 

 

 

 

 

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ပြေးဆွဲသည့်အချိန်စာရင်း

စဉ်

ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

ဒလဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

၀၅:၃၀

၀၆:၀၀

၀၆:၀၀

၀၆:၃၀

၀၆:၃၀

၀၇:၀၀

၀၇:၀၀

၀၇:၃၀

၀၇:၃၀

၀၈:၀၀

၀၈:၀၀

၀၈:၃၀

၀၈:၃၀

၀၉:၀၀

၀၉:၀၀

၀၉:၃၀

၀၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၀

၁၀:၀၀

၁၀:၃၀

၁၁

၁၀:၃၀

၁၁:၀၀

၁၂

၁၁:၀၀

၁၁:၃၀

၁၃

၁၁:၃၀

၁၂:၀၀

၁၄

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅

၁၃:၀၀

၁၃:၃၀

၁၆

၁၃:၃၀

၁၄:၀၀

၁၇

၁၄:၀၀

၁၄:၃၀

၁၈

၁၄:၃၀

၁၅:၀၀

၁၉

၁၅:၀၀

၁၅:၃၀

၂၀

၁၅:၃၀

၁၆:၀၀

၂၁

၁၆:၀၀

၁၆:၃၀

၂၂

၁၆:၃၀

၁၇:၀၀

၂၃

၁၇:၀၀

၁၇:၃၀

၂၄

၁၇:၃၀

၁၈:၀၀

၂၅

၁၈:၀၀

၁၈:၃၀

၂၆

၁၈:၃၀

၁၉:၀၀

 

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ဝါးတန်း-ဒလ(ယာဉ်ကူးတို့) ပြေးဆွဲသည့်အချိန်စာရင်း

စဉ်

ဒလဇက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

ဝါးတန်း ဇက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

၀၇:၀၀

၀၈:၀၀

၀၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၁၅:၃၀

၁၆:၀၀

၁၆:၃၀

၁၇:၀၀

၁၇:၃၀

၁၈:၀၀

၁၈:၃၀

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ရန်ကုန် - ခနောင်တို ခရီးလမ်း အား ယာယီပိတ်ထားပါသည်။