ဧရာဝတီဌာနခွဲ

ဧရာဝတီဌာနခွဲ ရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ

စဉ်

ရေယာဉ်လမ်း

မိုင်

ခုတ်မောင်းပုံ

အသုံးပြု

ရေယာဉ်

ဆိုက်ကပ် ထွက်ခွာ တံတား

ထွက်ချိန်

ခရီးဆုံးသို့ ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

ခရီးဆုံးမှ ထွက်ချိန်

ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

အဆန် ရက်

အစုန် ရက်

၁။

မန္တလေး-ဗန်းမော် (ထူးမြန်)

၂၇၅

တစ်ပတ် ()ခေါက်

ပီကြီး/ပီလတ်/ ပြည်ကြီးတံခွန်-

ဂေါ်ဝိန်

ဝ၆:ဝဝ

၁၇:ဝ၀

ဝ၇:ဝ၀

၁၈:ဝ၀

၂။

မန္တလေး-ညောင်ဦး (မြန်)

၁၁၉

ယာယီပိတ် ထားပါသည်။

တီ

ဂေါဝိန်

ဝ၅:၃၀

၂၀:၃၀

ဝ၅:၃၀

၁၅:၃၀

၃။

မန္တလေး-ကသာ (ထူးမြန်)

၁၉၃

ယာယီပိတ် ထားပါသည်။

ပီငယ်/

ဂေါဝိန်

ဝ၆:ဝ၀

၂၀:ဝ၀

၁၂:ဝ၀

၁၃:၃၀

 /

၄။

မန္တလေး-ပြည်

၃၃၄

ယာယီပိတ် ထားပါသည်။

တီ

ဂေါဝိန်

ဝ၅:၃၀

၁၀:၄၅

ဝ၅:၃၀

၁၈:ဝ၀

၅။

မန္တလေး-ဗန်းမော် (မှန်)

၂၇၅

ယာယီပိတ် ထားပါသည်။

ပီကြီး/ပီလတ်

ဂေါဝိန်

ဝ၆:ဝ၀

၁၆:၄၅

ဝ၇:ဝ၀

၁၃:၁၀

၆။

မန္တလေး-ညောင်ဦး (ထူးမြန်)

၁၁၉

ယာယီပိတ် ထားပါသည်။

ဂေါဝိန်

ဝ၆:ဝ၀

၁၈:ဝ၀

ဝ၆:ဝ၀

၁၈:ဝ၀

၇။

မန္တလေး-ဗန်းမော် (မြန်)

၂၇၅

ယာယီပိတ် ထားပါသည်။

ပီကြီး/ပီလတ်

ဂေါဝိန်

ဝ၆:ဝ၀

၁၅:၃၀

ဝ၇:ဝ၀

၁၁:၄၅

၈။

မန္တလေး-မင်းကွန်း- မန္တလေး

ယာယီပိတ် ထားပါသည်။

ရွှေကိန္နရီ

ဂေါဝိန်

ဝ၉:ဝ၀

၁၀:၁၅

၁၃:ဝ၀

၁၃:၄၅