မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ

စဉ်

ရေယာဉ်လမ်း

မိုင်

ခုတ်မောင်းပုံ

အသုံးပြု ရေယာဉ်

ဆိုက်ကပ်/ ထွက်ခွာ တံတား

ထွက်ချိန်

ခရီး အဆုံးသို့ ခန်မှန်း ရောက်ချိန်

ခရီးအဆုံးမှ ထွက်ချိန်

ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

အဆန် ရက်

အစုန် ရက်

၁။

ရန်ကုန်-ဒလ

တစ်နေ့ ( ၄၀)ခေါက်

ချယ်ရီ-၁/၂/၃

ပန်းဆိုးတန်း

 

 

 

 

 

 

၂။

ဝါးတန်း-ဒလ(ယာဉ်)

တစ်နေ့ (၁၂)ခေါက် 

ရိုရို

ဝါးတန်း-ဒလ

 

 

 

 

 

 

၃။

ရန်ကုန်-ခနောင်တို

တစ်နေ့ (၁)ခေါက်

တီ/အက်စ်/ဗလ

လမ်းသစ်

 

 

 

 

 

 

၄။

လပွတ္တလုပ်-ရေပေါ်ကြီး

တစ်နေ့ (၂)ခေါက်

ဇက်-၁၁၀

လပွတ္တလုပ်

 

 

 

 

 

 

၅။

ရန်ကုန်-ကျုံမငေး

၁၁၈

တစ်ပတ် (၁)ခေါက်(ဂါ)

တီ/အက်စ်

ကိုင်းတန်း-၂

၁၆:ဝ၀

၁၅:၀၀

၁၈:၀၀

၁၃:ဝ၀

၆။

ရန်ကုန်-ကြာကန်

၁၆၈

တစ်ပတ် (၁)ခေါက်(တေး)

တီ/အက်စ်

ဘုန်းကြီးလမ်း-၁

၁၄:ဝ၀

၁၀:၀၀

ဝ၈:ဝ၀

၁၀:ဝ၀

၇။

ရန်ကုန်မြစ်တွင်း (အပျော်စီး)

 

 

တေဇ/တိုးပွား

 

 

 

 

 

 

 

 

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ပြေးဆွဲသည့်အချိန်စာရင်း

စဉ်

ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

ဒလဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

၀၅:၃၀

၀၆:၀၀

၀၆:၀၀

၀၆:၂၀

၀၆:၂၀

၀၆:၄၀

၀၆:၄၀

၀၇:၀၀

၀၇:၀၀

၀၇:၂၀

၀၇:၂၀

၀၇:၄၀

၀၇:၄၀

၀၈:၀၀

၀၈:၀၀

၀၈:၂၀

၀၈:၂၀

၀၈:၄၀

၁၀

၀၈:၄၀

၀၉:၀၀

၁၁

၀၉:၀၀

၀၉:၂၀

၁၂

၀၉:၂၀

၀၉:၄၀

၁၃

၀၉:၄၀

၁၀:၀၀

၁၄

၁၀:၀၀

၁၀:၂၀

၁၅

၁၀:၂၀

၁၀:၄၀

၁၆

၁၀:၄၀

၁၁:၀၀

၁၇

၁၁:၀၀

၁၁:၂၀

၁၈

၁၁:၂၀

၁၁:၄၀

၁၉

၁၁:၄၀

၁၂:၀၀

၂၀

၁၂:၀၀

၁၂:၂၀

၂၁

၁၂:၂၀

၁၂:၄၀

၂၂

၁၂:၄၀

၁၃:၀၀

၂၃

၁၃:၀၀

၁၃:၃၀

၂၄

၁၃:၃၀

၁၄:၀၀

၂၅

၁၄:၀၀

၁၄:၂၀

၂၆

၁၄:၂၀

၁၄:၄၀

၂၇

၁၄:၄၀

၁၅:၀၀

၂၈

၁၅:၀၀

၁၅:၂၀

၂၉

၁၅:၂၀

၁၅:၄၀

၃၀

၁၅:၄၀

၀၆:၀၀

၃၁

၁၆:၀၀

၁၆:၂၀

၃၂

၁၆:၂၀

၁၆:၄၀

၃၃

၁၆:၄၀

၁၇:၀၀

၃၄

၁၇:၀၀

၁၇:၂၀

၃၅

၁၇:၂၀

၁၇:၄၀

၃၆

၁၇:၄၀

၁၈:၀၀

၃၇

၁၈:၀၀

၁၈:၂၀

၃၈

၁၈:၂၀

၁၈:၄၀

၃၉

၁၈:၄၀

၁၉:၀၀

၄၀

၁၉:၀၀

၁၉:၃၀

 

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ဝါးတန်း-ဒလ(ယာဉ်ကူးတို့) ပြေးဆွဲသည့်အချိန်စာရင်း

စဉ်

ဒလဇက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

ဝါးတန်း ဇက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

၀၆:၃၀

၀၇:၃၀

၀၈:၀၀

၀၉:၀၀

၀၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၃:၃၀

၁၄:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၁၅:၀၀

၁၅:၃၀

၁၆:၃၀

၁၀

၁၇:၀၀

၁၇:၀၀

၁၁

၁၈:၀၀

၁၈:၀၀

၁၂

၁၈:၄၅

၁၈:၄၅

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ရန်ကုန် - ခနောင်တို ခရီးလမ်း အား ယာယီပိတ်ထားပါသည်။