အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ေရယာဥ္အင္အား

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရးသည္ နိဳင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ-

  • ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းေရယာဥ္မ်ား သြားလာနိဳင္သည့္ျမစ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ၊ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမ်ား၊ ရခိုင္၊ မြန္နွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ရွိျမစ္ေၾကာင္းမ်ားတြင္ ခရီးသည္နွင့္ ကုန္စည္မ်ား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။
  • ခရီးသည္နွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာမႈအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ကူးတို႕လမ္းမ်ားေျပးဆြဲျခင္း တို႕ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

ေရယာဥ္အင္အားစာရင္း (၁.၇.၂၀၁၇)

စက္ရွိေရယာဥ္ ၁၆၉ စီး
စက္မဲ့ေရယာဥ္ ၁၂၀ စီး
ဆိပ္ခံ   ၃၃ စီး
စုစုေပါင္း ၃၂၂ စီး

 

 

 

 

ေရယာဥ္/တြဲယာဥ္အားလံုးျဖင့္တစ္ႀကိမ္တြင္တင္ေဆာင္နိဳင္စြမ္းအား

 

 

 

 

 

(က) ကုန္တန္ခ်ိန္ ၆၆၀၅၀ တန္
(ခ) - ခရီးသည္(ခရီးတို) ၅၃၆၆၆ ဦး
  - ခရီးသည္(ခရီးတို) ၃၆၂၇၁ ဦး

 

 

 

တစ္နွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ခရီးသည္ (၁၉)သန္းေက်ာ္၊ ကုန္တန္ခ်ိန္ (၃)သန္းေက်ာ္ ပို႕ေဆာင္ေပးနိဳင္ပါသည္။

ဌာနခြဲ (၆)ခု၏ ခရီးသည္/ကုန္တင္ ခရီးလမ္းမိုင္ေပါင္း

စဉ္ ဌာနခြဲ ခရီးလမ္းမိုင္ေပါင္း
(က) ကုန္ပို႕ေဆာင္ေရးဌာနခဲြ ၁၃၉၆ မိုင္
( ခ) ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚဌာနခြဲ ၂၃၆၂ မိုင္
( ဂ) ဧရာဝတီဌာနခဲြ ၁၇၄၉ မိုင္
(ဃ) ခ်င္းတြင္းဌာနခြဲ ၁၀၅၅ မိုင္
( င) သံလြင္ဌာနခြဲ ၂၀၉ မိုင္္
( စ) ရခိုင္ဌာနခြဲ ၉၂၀ မိုင္
စုစုေပါင္း ၇၆၉၁ မိုင္

 

 

 

 

 

 

 

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရးမွ ေျပးဆြဲေနေသာ ေရယာဥ္ခရီးလမ္းမ်ား

စဥ္ ဌာနခြဲ အျမန္လမ္း ရက္မွန္လမ္း ကူးတို႕လမ္း ေပါင္း
(က) ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚဌာနခြဲ -
(ခ) ဧရာဝတီဌာနခြဲ - -
(ဂ) ခ်င္းတြင္းဌာနခြဲ - -
(ဃ) သံလြင္ဌာနခြဲ - -
(င) ရခိုင္ဌာနခြဲ - -
(စ) ကုန္ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲ - - - -
စုစုေပါင္း ၁၀   ၁၄
Last Updated on Tue, 07/11/2017 - 10:39