ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရး၏ မူဝါဒေဆာင္ပုဒ္္

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္

  • ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရးဌာန၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ လုပ္ပိုင္ခြင့္မူေဘာင္ အတြင္းမွေရေၾကာင္းေထာက္ပံ့ ပို႕ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ (Maritime Logistic) က႑ေရရွည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္ရန္။

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ေဆာင္ပုဒ္

ေရယာဥ္ႏွင့္ခရီးသည္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (Safety)
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈအျပည့္အဝေပးေရး (Service)
လုပ္ငန္းခြင္အသြင္အျပင္ေကာင္းမြန္ေရး (Image)

 

Last Updated on Sat, 09/03/2016 - 22:35