ဖွဲ့စည်းပုံ

(၁.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့ရှိ ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

အကြောင်းအရာ ဖွဲ့စည်းပုံ ခန့်ပြီး
အရာထမ်း ၂၇၃ ၁၄၅
အမှုထမ်း ၁၀၆၆၆ ၂၁၉၈
စုစုပေါင်း ၁၀၉၃၉ ၂၃၄၃

 

Last Updated on Wed, 12/12/2018 - 10:27