ဖွဲ့စည်းပုံ

(၁.၄.၂၀၁၉) ရက်နေ့ရှိ ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

အကြောင်းအရာ ဖွဲ့စည်းပုံ ခန့်ပြီး
အရာထမ်း ၂၇၃ ၁၅၁
အမှုထမ်း ၁၀၆၆၆ ၂၁၄၅
စုစုပေါင်း ၁၀၉၃၉ ၂၂၉၆

 

Last Updated on Wed, 04/10/2019 - 15:34