ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

  • ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရးသည္ ဌာနပိုင္စက္ရွိ၊ စက္မဲ့ေရယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ကူးသန္း သြားလာမႈ ရွိေသာျမစ္ေၾကာင္းမ်ား(Commercially Navigable Waterways)ျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ၊ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကုလားတန္ျမစ္ ၊ေလးျမိဳ႕ျမစ္ ၊ေမယုျမစ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ သံလြင္ျမစ္၊ ဂ်ိဳင္းျမစ္၊ အတၳရံျမစ္တို႕တြင္ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကို သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
  • ခရီးသည္နွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ား သြားလာမႈအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ကူးတို႕လမ္းမ်ားေျပးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
  • နိုင္ငံပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္းဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ပို႕ကုန္/သြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္ရံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ပုဂၢလိက ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း၊
  • ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီမံကိန္းဝင္ျမစ္ကူး/ေခ်ာင္းကူး တံတားႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္  သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး က႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
  • ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္အညီ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ေရးအား အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း။
Last Updated on Sat, 09/03/2016 - 22:42