ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး

( ၁၉၃၃ ခုနွစ္မွ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္ အေဆာက္အဦးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။)

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးသည္ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေစေရးႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယခုအခါ ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန လက္ေအာက္ရွိ နိဳင္ငံပိုင္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ေဆာင္ပုဒ္

ဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ေဆာင္ပုဒ္မွာ

  • ေရယာဥ္ နွင့္ ခရီးသည္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (Safety)
  • လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈအျပည့္အဝေပးေရး (Service)
  • လုပ္ငန္းခြင္အသြင္အျပင္ေကာင္းမြန္ေရး (Image)တို႕ ျဖစ္ပါသည္။

ဌာနအလံ

ဌာန၏အလံမွာ အစိမ္း၊ အဝါ၊ အျပာျဖစ္ေသာ (၃)ေရာင္ျခယ္ အလံျဖစ္ပါသည္။ အစိမ္းေရာင္သည္ျမန္မာနိဳင္ငံရွိ သစ္ေတာနွင့္ ကုန္းေျမမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ အဝါေရာင္ မွာျမန္မာနိဳင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ စပါးအပါအဝင္ သီးနွံမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ၍၊ အျပာေရာင္ မွာျမန္မာနိဳင္ငံရွိျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္ပင္လယ္ကို ကိုယ္စားျပဳထားျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ အလံ၏အခ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ အနံႏွင့္ အလ်ားကို (၁း၁.၂၅)ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ဌာနအမွတ္အသား

ဌာန၏အမွတ္အသားကို ဟသၤာငွက္ျဖင့္ျပသထားပါသည္။ ဟသၤာငွက္၏ အေနအထားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရယာဥ္မ်ား၏ ေခါင္းတိုင္သတ္မွတ္ခ်က္

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရးေရယာဥ္မ်ား၏ ေခါင္းတိုင္မ်ားအား အနက္၊ အနီ၊ အနက္ (၃)ဆင့္ ျဖင့္ေအာက္ပါအတိုင္း အမွတ္အသားျပဳပါသည္။

Last Updated on Fri, 04/22/2016 - 11:44