မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ

စဉ်

ရေယာဉ်လမ်း

မိုင်

ခုတ်မောင်းပုံ

အသုံးပြု ရေယာဉ်

ဆိုက်ကပ်/ ထွက်ခွာ တံတား

ထွက်ချိန်

ခရီး အဆုံးသို့ ခန်မှန်း ရောက်ချိန်

ခရီးအဆုံးမှ ထွက်ချိန်

ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

အဆန် ရက်

အစုန် ရက်

၁။

ရန်ကုန်-ဒလ

တစ်နေ့ (၄၆)ခေါက်

ချယ်ရီ-၁/၂/၃

ပန်းဆိုးတန်း

 

 

 

 

 

 

၂။

ဝါးတန်း-ဒလ(ယာဉ်)

တစ်နေ့ (၁၅)ခေါက် 

ရိုရို

ဝါးတန်း-ဒလ

 

 

 

 

 

 

၃။

ရန်ကုန်-ခနောင်တို

တစ်နေ့ (၆)ခေါက် (နွေ၄ခေါက်)

တီ/အက်စ်/ဗလ

လမ်းသစ်

 

 

 

 

 

 

၄။

လပွတ္တလုပ်-ရေပေါ်ကြီး

တစ်နေ့ (၂)ခေါက်

ရေနယား-၂

လပွတ္တလုပ်

 

 

 

 

 

 

၅။

လပွတ္တာတံတား (ပင်လယ်လေး)

တစ်နေ့ (၁၀)ခေါက်

ဇက်-၁၁၀

 

 

 

 

 

 

 

၆။

ဝါးခယ်မတံတား

တစ်နေ့ (၁၀)ခေါက်

ဇက်-၁၀၂

 

 

 

 

 

 

 

၇။

ရွှေလောင်းတံတား

တစ်နေ့ (၁၀)ခေါက်

ရေနယား-၁

 

 

 

 

 

 

 

၈။

ရန်ကုန်-ကျုံမငေး

၁၁၈

တစ်ပတ် (၁)ခေါက်(နေ)

တီ/အက်စ်

ကိုင်းတန်း-၂

၁၆:ဝ၀

၁၅:၀၀

၁၈:၀၀

၁၃:ဝ၀

၉။

ရန်ကုန်-ကြာကန်

၁၆၈

တစ်ပတ် (၁)ခေါက်(ဂါ)

တီ/အက်စ်

ဘုန်းကြီးလမ်း-၁

၁၄:ဝ၀

၁၀:၀၀

ဝ၈:ဝ၀

၁၀:ဝ၀

၁၀။

ရန်ကုန်မြစ်တွင်း (အပျော်စီး)

 

 

တေဇ/တိုးပွား

 

 

 

 

 

 

 

 

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ပြေးဆွဲသည့်အချိန်စာရင်း

စဉ်

ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

ဒလဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

၅:၃၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၅:၃၀

၆:၃၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၆:၃၀

၇:၁၅

၇:၀၀

၇:၃၀

၇:၁၅

၇:၄၅

၇:၃၀

၈:၀၀

၇:၄၅

၈:၁၅

၈:၀၀

၁၀

၈:၃၀

၈:၁၅

၁၁

၈:၄၅

၈:၃၀

၁၂

၉:၀၀

၈:၄၅

၁၃

၉:၂၀

၉:၀၀

၁၄

၉:၄၀

၉:၂၀

၁၅

၁၀:၀၀

၉:၄၀

၁၆

၁၀:၂၀

၁၀:၀၀

၁၇

၁၀:၄၀

၁၀:၂၀

၁၈

၁၁:၀၀

၁၀:၄၀

၁၉

၁၁:၂၀

၁၁:၀၀

၂၀

၁၁:၄၀

၁၁:၂၀

၂၁

၁၂:၀၀

၁၁:၄၀

၂၂

၁၂:၃၀

၁၂:၀၀

၂၃

၁၃:၀၀

၁၂:၃၀

၂၄

၁၃:၂၀

၁၃:၀၀

၂၅

၁၃:၄၀

၁၃:၂၀

၂၆

၁၄:၀၀

၁၃:၄၀

၂၇

၁၄:၂၀

၁၄:၀၀

၂၈

၁၄:၄၀

၁၄:၂၀

၂၉

၁၅:၀၀

၁၄:၄၀

၃၀

၁၅:၂၀

၁၅:၀၀

၃၁

၁၅:၄၀

၁၅:၂၀

၃၂

၁၆:၀၀

၁၅:၄၀

၃၃

၁၆:၂၀

၁၆:၀၀

၃၄

၁၆:၄၀

၁၆:၂၀

၃၅

၁၇:၀၀

၁၆:၄၀

၃၆

၁၇:၂၀

၁၇:၀၀

၃၇

၁၇:၄၀

၁၇:၂၀

၃၈

၁၈:၀၀

၁၇:၄၀

၃၉

၁၈:၂၀

၁၈:၀၀

၄၀

၁၈:၄၀

၁၈:၂၀

၄၁

၁၉:၀၀

၁၈:၄၀

၄၂

၁၉:၃၀

၁၉:၀၀

၄၃

၂၀:၀၀

၁၉:၃၀

၄၄

၂၀:၃၀

၂၀:၀၀

၄၅

၂၁:၀၀

၂၀:၃၀

၄၆

၂၁:၃၀

၂၁:၀၀

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ  ဝါးတန်း-ဒလ(ယာဉ်ကူးတို့) ပြေးဆွဲသည့်အချိန်စာရင်း

စဉ်

ဒလဇက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

ဝါးတန်း ဇက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

၀၅:၀၀

၀၅၀၀

၀၆:၀၀

၀၆:၀၀

၀၇:၀၀

၀၇:၀၀

၀၈:၀၀

၀၈:၀၀

၀၉:၀၀

၀၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၃:၀၀

၁၀

၁၄:၀၀

၁၄:၀၀

၁၁

၁၅:၀၀

၁၅:၀၀

၁၂

၁၆:၀၀

၁၆:၀၀

၁၃

၁၇:၀၀

၁၇:၀၀

၁၄

၁၈:၀၀

၁၈:၀၀

၁၅

၁၉:၀၀

၁၉:၀၀

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ  ရန်ကုန် - ခနောင်တို ပြေးဆွဲသည့်အချိန်စာရင်း

စဉ်

ရန်ကုန် လမ်းသစ်တံတားမှ ထွက်ခွာချိန်

ခနောင်တို ဆိပ်ကမ်းမှထွက်ချိန်

၀၇:၃၀

၀၆:၁၅

၀၉:၁၅

၀၇:၁၅

၁၅:၁၅

၀၇:၁၅

၁၇:၀၀

၀၈:၂၀

၁၇:၃၀

၁၀:၂၀

၁၈:၁၅

၁၆:၂၀

 

 

 

Last Updated on Thu, 12/13/2018 - 10:27