ချင်းတွင်းဌာနခွဲ ရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ

စဉ်

ရေယာဉ်လမ်း

မိုင်

ခုတ်မောင်းပုံ

အသုံးပြု ရေယာဉ်

ဆိုက်ကပ် ထွက်ခွာ တံတား

ထွက်ချိန်

ခရီးဆုံးသို့ ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

ခရီးဆုံးမှ ထွက်ချိန်

ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

အဆန် ရက်

အစုန် ရက်

၁။

မုံရွာ-ဟုမ္မလင်း (မြန်)

၃၂၇

တစ်ပါတ်(၂)ခေါက် (လာ၊သော)

ချမ်း/ပီလတ်

မုံရွာ

၀၆:၀၀

၁၇:၅၅

၀၆:၀၀

၂၀:၀၀

၂။

မုံရွာ-ကလေးဝ (မြန်)

၁၄၇

ယာယီပိတ်

ချမ်း

မုံရွာ

ဝ၆:ဝ၀

၁၈:၃၀

၀၆:၀၀

၁၈:၀၀

၃။

မုံရွာ-ခန္တီး (မြန်)

၄၅၄

ယာယီပိတ်

ချမ်း

မုံရွာ

၀၆:၀၀

၁၉:၄၀

၀၆:၀၀

၁၃:၅၀

Last Updated on Tue, 08/14/2018 - 10:48